Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

2539 8500 390
2513 d61e 390

April 23 2015

Jesteśmy najpiękniejszym dziełem ludzkiego serca
In the sea of funk

April 21 2015

The grass was greener 
The light was brighter 
With friends surrounded 
The nights of wonder 
— Pink Floyd - High hopes
0493 6561 390
Reposted fromits-never-toolate its-never-toolate viaanncey anncey
Tego nad czym pracowałem zburzyć nie dam, wiesz, nie mam poglądów tak kruchych jak kreda.
a tymczasem zajmę się realnym światem i naprzeciw nawet jeśli poniosę stratę to wlicze to w koszta, bo najważniejsze by ta postawa dobre efekty przyniosła, ale w tym trzeba trwać, trzeba wierzyć w to!
bo głowę mam wysoko, jeśli wiem, że mam racje.
za te brednie, o których nikt nie śni..
pojęcie luźne, poukładane życie jak puzzle, choć bywa różnie, ważne by nie być durniem tu gdzie nim być nie wypada

— dwie strony gry
ludzie spoglądają na mnie z boku, wielu myśli, wielu mówi, słyszę
nic się nie zmienia, ludziom w głowach się przewraca,
ale spoko, ja dobrze wiem kim jestem.
— eldo.

April 20 2015

lot's of lovin.
Jesteśmy dla siebie odpoczynkiem. Jak spacer.
— Jakub Żulczyk
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
5948 db78 390
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
Najpiękniejszy człowiek, to ten uśmiechający się z Twojego powodu.
— lovinne
Reposted frommodiglovinne modiglovinne

April 16 2015

..a co człowiek stworzył,
człowiek może zniszczyć.
— Biblia Szatana
Niewyraźne spojrzenie prosto przez pokój,
wszyscy oddajemy dobra zbyt szybko
I czekamy, aby coś powiedzieć
zamiast słuchać..
— took a hit

April 08 2015

Uwielbiam, gdy dzwonisz, kiedy w ogóle o Tobie  nie myślę.
Ty też wiesz, że uwielbiam Twój głos?
Every night I burn, 
every night I call your name.
Every night I burn, 
every night I fall again.
Every night I burn, 
Dream the crow black dream.
— The Cure - Burn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl